77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
انواع وفاداری مشتریان

انواع وفاداری مشتریان

مصرف‌کنندگان به شرکت‌هایی وفادار می‌شوند که نیازهای درونی و بیرونی‌شان را برآورده می‌کنند، اما هنگامی در وفاداری متعهد می‌شوند که شرکت‌ها نیازهای روان‌شناختی آن‌ها را برآورده سازند. در این بخش برای داشتن درکی درست از وفاداری موردنظر شما انواع مختلف وفاداری را موردبحث...