77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
ارزش‌دهی به مشتریان و هدایت آن‌ها

ارزش‌دهی به مشتریان و هدایت آن‌ها

مدیران می‌توانند از هوشمندی بازار برای کسب اطمینان از اینکه هرکسی در شرکت بر روند تعریف ارزش برای مشتری و تعیین زمان مربوطه آگاهی دارد استفاده کنند. تلفیق مشتری‌گرایی و اطلاعات بازار برای ایجاد تعهد سازمانی کاربردی در ارائه ارزش عالی صورت می‌گیرد. بدیهی است، ارائه...