77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
ارزش مشتری وفادار از نظر سودآوری

ارزش مشتری وفادار از نظر سودآوری

ارزش مشتری وفادار از نظر سودآوری چقدر است؟ در سال 1990، رایشهلد و ساسر سودآوری هر مشتری را که بر مبنای شمار سال‌های خرید خدمات طبقه بندی شده بود در چند حرفه مختلف خدماتی مورد تجزیه‌وتحلیل قراردادند. این دو به این نتیجه رسیدند که در هر یک از حرفه‌ها، هرچقدر مشتریان مدت...