77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
نقش فنّاوری آی بیکن در برنامه وفاداری مشتریان

نقش فنّاوری آی بیکن در برنامه وفاداری مشتریان

در گذشته ایجاد وفاداری به برند از طریق ارائه کارت‌های وفاداری، تمبر وفاداری و کوپن وفاداری صورت می‌گرفت. امروزه ظهور فنّاوری‌های جدیدی همچون iBeacon به پیاده‌سازی بهتر برنامه‌های وفاداری کمک می‌کند. فنّاوری آی بیکن راه‌حل بسیار مناسبی برای پیاده‌سازی برنامه وفاداری...