77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
کاهش فرار مشتریان

کاهش فرار مشتریان

جذب مشتری‌های جدید نباید تنها هدف شرکت‌ها باشد. بلکه شرکت می‌بایست مشتری را حفظ کرده و فعالیت تجاری آن‌ها را افزایش دهد. سردرگمی و فاصله گرفتن تعداد زیادی از مشتریان، بسیاری از شرکت‌ها را متضرر کرده است. افزایش تعداد مشتری در این شرایط بیهوده است و شبیه این است که در...