77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
اهمیت وفادارسازی مشتریان

اهمیت وفادارسازی مشتریان

بر اساس قانون پارتو، 80 درصد نتایج کسب و کار ناشی از 20 درصد فعالیت‌ها می‌باشد. پارتو به افراد و شرکت‌ها توصیه می‌کند تا با تمرکز و اولویت‌بندی فعالیت‌های خود بر روی کارهایی متمرکز شوند که موجب بیشترین نتایج خواهد گردید. در این پروسه بهتر است ابتدا مشتریان سودآور...